Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

12:23
12:22
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viadancingwithaghost dancingwithaghost
12:22
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
12:09
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
12:09

January 17 2018

19:02
2908 8791 500
18:49
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
18:46
18:46
8100 c288 500
17:53
7732 6d4e
17:53
4185 53d8
17:34
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viasmutekipapierosy smutekipapierosy
17:33

January 15 2018

21:31
8698 1b22
Reposted fromvandalize vandalize viablackheartgirl blackheartgirl
21:30
9947 18a6

January 14 2018

21:54
5658 aa0b
Reposted from777727772 777727772 viasweetnothingg sweetnothingg
21:54
3231 e352 500
Reposted from777727772 777727772 viasweetnothingg sweetnothingg

January 15 2018

21:31
8698 1b22
Reposted fromvandalize vandalize viablackheartgirl blackheartgirl
21:30
9947 18a6

January 14 2018

21:54
5658 aa0b
Reposted from777727772 777727772 viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl