Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

19:00
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viacoolkidscantdie coolkidscantdie

July 08 2017

19:37
19:36
13:53
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viarisky risky
13:52
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
12:30
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.

July 07 2017

16:52
13:25
5950 095e 500
12:59
9196 d164
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
12:57
8748 63a9 500
12:42
4172 6785
Reposted fromClary Clary viasztukamatorka sztukamatorka
12:42
2702 e4f5
Bardzo nie lubię się rozstawać, a zwłaszcza w jakichś negatywnych emocjach, a najgorzej - na zawsze. Tak nie wolno robić.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabrzask brzask
12:41
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viasztukamatorka sztukamatorka
12:40
9126 f2fe 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
12:40
9122 39fd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
12:39
5716 e8c6 500
Better me.
12:35
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viabrzask brzask
12:34
8895 faad 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
12:34
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
12:33
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl